공지사항

/공지사항
공지사항 2018-06-14T23:29:20+09:00

공지사항

제목코베카 서신에 대한 베트남 현지 반응 소개2020-03-30 18:55:49
작성자

코베카는 코로나 사태에 대처하는 과정에서 베트남과 한국 일부 언론및 국민들간에 벌어진 분열과 대립적 양상을 우려한 나머지 

지난 312일 저희의 뜻을 담은 서한을 박찬중 회장님과 권성택 상근부회장 이름으로 베트남에 각계각층에 보낸 바 있습니다.

이메일과 SNS를 이용 약 300여 곳으로 발송하였으며 대부분 저희의 생각에 대한 지지와 감사를 표해 왔었고 일부 기관과 

개인들은 저희가 보낸 서한을 Facebook 과 같은 자신들의 네트웍에 올려 수많은 베트남 사람들이 공유하도록 하였습니다.

여기에 그 일부 내용을 공개합니다

함께 세계적 재난인 코로나19를 극복하는 날이 하루빨리 찾아오길 기원합니다.

(코베카 사무국)

-------------------------------------------------------------

먼저, 감사하다는 말씀을 드리며 서한에 언급한 내용을 공유하시길 바랍니다

우리는 또한 당신의 의견을 PNVN 신문에 인용하였습니다.

(기사 링크: https://phunuvietnam.vn/dung-giai-toa-an-uc-bang-thai-do-kem-van-minh-20200323160209566.htm)

그리고 부적절한 행동을 한 사람들은 매우 작은 부분에 불과하다는 것을 당신에게 확인시켜 드립니다

베트남 여성을 포함한 대다수의 베트남 국민들은 우리 두 나라 사이의 특별한 관계를 소중히 여기며 

모든 분야에서 한국의 지원을 존중하며 COVID-19에 대처하는 한국인들의 기여에 감사드립니다

우리는 특히 박항서 감독과 같이 한국과 베트남간의 문화적인 협력을 증진시키기 위한 당신들의 노력과 한국 KOVECA의 노력을 높이 평가합니다.

우리는 양국이 곧 상황을 조기에 수습하고 이 어려운 시기를 이겨낼 것이라 확신합니다

베트남여성연합은 한국 국민, 한국 여성과 교류할 수 있도록 준비가 되어 있으며 그 관계가 더욱 굳건해지고 발전할 것이라 믿습니다.

다시 한번 진심으로 당신들에게 감사하고, 가족, 동료 그리고 모든 한국 국민들이 건강하고 평안하기를 기원합니다!

- 베트남여성연맹(Vietnam Women's Union) 에서는 국제관계 국장

  

코베카 여러분 너무 감사합니다. 코로나가 한베관계의 근간을 해치는 게 아니지요

일시적이고 임시적으로 보시면 됩니다. 코로나 끝나면 또 한번의 베트남 붐이 오리라고 확신하고 있습니다

양국 교류관계의 조기 회복을 위해 열심히 현장에서 노력하고 있습니다. 곧 뵙기를 고대합니다.

-주 베트남 한국 대사 박노완-

 

Thank for your kind understanding! We have to fight together against Covid 19 for us Viet Nam & South Korea!

당신의 친절한 이해에 감사드립니다! 우리는 베트남과 한국을 위해 Covid 19와 함께 싸워야합니다!

- 빈증성 외무국 Nguyen Thi Thuy Linh -

 

Dear Koveca members, Tôi và FSC rt cm đng khi đc thư ca anh. Thay mt FSC, tôi chân thành cm ơn tình cm anh dành cho Vit Nam và cho FSC. Trong tình hình khoa khăn ca dch bnh, s quan tâm và đng viên ca các bn Hàn Quc và ca anh Kwon là vô cùng quí giá, giúp xoa du phn nào khó khăn ca nhân dân hai nước chúng ta.

Tôi và tp th anh em FSC cũng rt mong nhân viên Koveca luôn được kho mnh, nhân dân Hàn Quc sm vượt qua thi đim khó khăn này.

Chúc cho các kế hoch gia FSC và Koveca soqms đi vào hin tguwjc sau dch bnh.

Chúc anh Kwun luôn kho và mi vic thun li anh nhé.

Duy.

코베카 회원 여러분, 저는 편지를 읽을 때 감동을 받았습니다. FSC를 대표하여 베트남과 FSC에 대한 여러분의 사랑에 진심으로 감사드립니다

전염병의 어려운 상황에서 한국 친구들의 관심과 격려는 매우 귀중하여 양국 국민들의 어려움을 완화시켜줍니다.

FSC와 저는 또한 코베카 직원들이 모두 건강하고 한국인들이 이 어려운 시기를 곧 극복할 수 있기를 바랍니다.

FSC Koveca soqms 간의 계획이 전염병 이후에 실현되기를 바랍니다.

나는 항상 건강하고 최선을 다하기를 바랍니다.

듀이

- FSC 센터장 Le Truong Duy-

 

We love South Korea too! Hope to meet you, Koveca soon!

우리도 한국을 사랑합니다! 곧 코베카를 만나기를 바랍니다!

-Gia Lai 성 외무국 Hiep -


Thank you, I just copy your letter to our Ambassador to South Korea ! We strongly believe that our 2 countries will move forward together!

감사합니다. 편지를 대한민국 대사에게 복사하면 됩니다. 우리는 우리 두 나라가 함께 발전할 것이라고 믿습니다!

-호치민 VCCI 사무차장 Mr. Hung-

 

Thank you for your sharing. Yes we understand that Korea goverment and people already try their best to overcome the hard time. Let’s work together.

공유해 주셔서 감사합니다. 그렇습니다. 우리는 한국 정부와 국민들이 이미 어려움을 극복하기 위해 최선을 다한다는 것을 알고 있습니다

같이 일합시다.

-베트남섬유협회 사무총장 Ms. Hoang Nogc Anh- 


Yes, I have got your message on Vietnam -Korea friendship. 

I realy hope the Covid19 disaster will pass soon and we could promote more business cooperation between both sides in near future.

, 베트남과 한국의 우정에 관한 메시지를 받았습니다

Covid 19 재난이 곧 사라질 수 있기를 희망하며 가까운 시일 내에 양측간에 더 많은 비즈니스 협력을 촉진할 수있었습니다.

-베트남기획투자부 MPI 국장 Tam Hien-

 

I have read your letter.  I appreciate it!  The content you have greatly encouraged us.  

Hope you are always healthy so you can do better for Korea and Vietnam!  

Let's overcome the Corona epidemic together!

나는 당신의 편지를 읽었습니다. 감사합니다! 당신의 편지는 우리에게 용기를 불어 넣어줬습니다.

한국과 베트남에서 더 잘할 수 있도록 항상 건강하기를 바랍니다

코로나 전염병을 함께 극복합시다!

-나트랑 시청 외무국 Huynh Thi Ninh Thu-

 

I really understand what you share. We hope that it's just a very small problem between our relationship. 

Thank you so much. Wish every thing is good with you. See you again.

나는 당신이 무엇을 공유하는지 정말로 이해합니다

우리는 그것이 우리 관계 사이에 아주 작은 문제가되기를 바랍니다

정말 고맙습니다. 모든 것이 잘되기를 바랍니다. 또 봅시다.

-Sunny World Group. Vincent Truong 회장-

 

Rt hay, chúng ta chc chn s vượt qua khó khăn này, mc dù "trn chiến" này khó khăn và phc tp. Tuy nhiên, chúng ta hy vng tương lai tươi sáng. Tình đoàn kết, hu ngh gia Hàn quc-Vit Nam bn vng, không gì chia ct được. Cho em gi li thăm sc kho các thành viên trong Hip hi. Gia đình em vn kho. Mong dch bnh nhanh chóng kết thúc đ em li được qua Hàn quc thăm nhng người anh, người bn thân yêu! Chào anh!

"전투"는 어렵고 복잡하지만, 우리는 확실히 이 어려움을 극복할 것입니다

그러나 우리는 미래가 밝기를 바랍니다. -베트남의 연대와 우정은 안정적이며 어떤 것도 나눌 수 없습니다

협회 회원에게 안부를 전해 주세요. 우리 가족은 괜찮아 바라건대이 코로나 사태가 곧 끝나서 한국에 가서 사랑하는 형제 자매들을 방문할 수 있기를 바랍니다! 안녕

-나트랑 유치원 교장 Bui Ha-

 

Thank you for to caring, sharing from you, amazing friends of Vietnam from Korea.

 We are truly touched and appreciated of your thought.

 God bless for our countries, for our world. We always have the same mother is this earth therefore we are always brothers no matter what.

 Wish you, Koveca and your country all the best.

한국에서 온 베트남의 친구들을 보살펴 주셔서 감사합니다.

우리는 당신의 생각에 진심으로 감동을 받았습니다.

우리 나라와 세계를 위해 신의 축복을 빕니다 우리는 항상 이 땅을 같은 어머니로 둔 형제입니다.

Koveca와 귀하의 국가를 모두 기원합니다.

-Ms. Vo Amy 달랏자수박물관 부관장-

 

안녕하셨어요 한국과 베트남 관계는 앞으로 더욱 발전하여야 되고 코로나로도 훼손할 수 없다고 생각합니다.

잘 참고 견디면 더 좋은 일이 있겠죠 항상 베트남을 사랑해주시고 신경 써 주셔서 감사합니다

-호치민 한인회장 김종각-

#한베경제문화협회# 코베카# KOVECA# Vietnam# Vietnamese Corona19