koveca 2018-03-30T11:11:45+00:00

협회 개요 Giới thiệu chung

단체명 사단법인 한베경제문화협회 |Tổ chức: HiỆP HỘI GIAO LƯU VĂN HÓA Hàn Việt Tên tiếng Anh
KOREA&VIETNAM ECONOMIC CULTURAL  ASSOCIATION (KOVECA)
설립일 2013년 8월 8일 | ngày thành lập: 8.8.2013
대표자 곽영길
주소 서울시 영등포구 버드나루로 7길 7 | 7th Street 7th Budnaruro, Yeongdeungpo-gu, Seoul
Contact
Line
+82-2-2637-3220
Homepage www.koveca.org

협회 목적 Mục đích thành lập hiệp hội

한국과 베트남간의 다양한 문화교류를 통해 양국의 문화발전에 기여하고 문화를 통한 상호 이해와 신뢰를 바탕으로 경제, 사회, 교육, 청소년 등 각 분야에 걸친 협력을 강화하며 한 차원 높은 양국 관계 발전에 이바지 하고자 합니다.